آخرین اخبار

تاریخ : 12. آذر 1396 - 8:57   |   کد مطلب: 1971
هرچه پزشکان اصرارکردند که به پشت خط اعزام شود، زیر بار نرفت و گفت شما باند پیچی کنید. با پانسمانی که درارژوانس انجام گرفت مجدد برگشت و در گردان مشغول خدمت شد وتا آخرین روزی که ما آنجا بودیم وی هر دو روزی یک بار می آمد وباند راعوض می کرد وبا همان قلب باز تا آخر عملیات انجام وظیفه کرد.

به گزارش مهر مشرق، در عملیات والفجر 8، سال 64، حسن جوادی که روستا زاده ای از یکی از دهات اطراف گازار به نام اسنان است، به عنوان آمارگر درارژوانس انجام وظیفه می کرد .از جمله افرادی که با اوبودند ابوالقاسم میرزاجانیان از بچه های طبس بود .او که هنوز لهجه ی گازاریش ازلابلای جملاتی که بیان می کرد خودش را نشان می داد، می گفت:« ما درواحد پرسنلی خدمت می کردیم وآقای ستوطی که مشهدی بودند مسئول واحدمان بودند وآقای محمد پور که هم جانشین سپاه انصار الرضا بودند، جانشین شان بودند.آقای علی آبادی هم ازبچه های بیرجند جانشین دوم بودند، آقای صفایی از بچه های بیرجند به جای آقای علی آبادی بود.» مسئول مستقیم حسن آقا،محمود شیعه زاده ازبچه های طبس بود آنها درقسمت آمار 5 نصر خدمت می کردند.

آقای جوادی درسال 61 به عضویت سپاه در می آید و 30 آبان 85 بازنشسته می شود در خاطراتش ازیک بعدازظهر روزهای زمستان هنگامی که درخوزستان بود تعریف می کرد : « ساعت 1یا 2بعد ازظهرپ یکی از روزهای بهمن  سال 64 جانشین گردان ولی الله را که اسمش یادم نیست واز بچه های مشهد بود، درحالی که مجروح شده بود، به اورژانس آوردند. وقتی لباس را ازتن ایشان کندیم متوجه شدیم دراثر تیر مستقیم توشیکا ، ازناحیه قفسه سینه مجروح شده بود، گلوله ازروی سینه طوری عبور کرده که استخوان های سنه  به اندازه ی ضخامت گلوله رفته بود وخودم قلب ایشان را که ضربان داشت دیدم.

هرچه پزشکان اصرارکردند که به پشت خط اعزام شود، زیر بار نرفت و گفت شما باند پیچی کنید. با پانسمانی که درارژوانس انجام گرفت مجدد برگشت و در گردان مشغول خدمت شد وتا آخرین روزی که ما آنجا بودیم وی هر دو روزی یک بار می آمد وباند راعوض می کرد وبا همان قلب باز تا آخر عملیات انجام وظیفه کرد. »آقای جوادی که در کردستان وکرمانشاه هم درخدمت دفاع مقدس بوده است و گویا این ماجرا همچنان مثل روز اول درصفحه روشن خاطراتش مانده است، به اینجا که رسید آهی کشید وگفت « بعد ازجنگ درسال 67 براثر جرحاتی که درطول عملیات ها به او وارد شده بود، درزادگاهش که مشهد بود به لقا الله پیوست.»

 

 

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/