آخرین اخبار

تاریخ : 18. دى 1398 - 8:53   |   کد مطلب: 2593
مدیر کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی گفت: با عنایت به اجراي طرح خرید خدمات آموزشی که از جمله اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید در جهت جبران کمبود نیروي انسانی و صـرفه جویی چشمگیر طرح مذکور و نیز در راسـتاي تحقق اهداف سـند تحول بنیادین و سیاست هاي وزارت آموزش و پرورش در استان هاي تحت پوشش می باشد .

محمد علی واقعی در گفتگو با مهر مشرق اظهارداشت: با عنایت به اجراي طرح خرید خدمات آموزشی که از جمله اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید در جهت جبران کمبود نیروي انسانی و صـرفه جویی چشمگیر طرح مذکور و نیز در راسـتاي تحقق اهداف سـند تحول بنیادین و سیاست هاي وزارت آموزش و پرورش در استان هاي تحت پوشش می باشد .

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان داشت: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی از ابتداي شروع فعالیت این طرح (سال1393) تا کنون هرساله از فعالین طرح مذکور بوده است و پس از دریافت قراردادهاي خریـد خدمات آموزشـی که در (16) مـاده ازسوي وزارت متبوع تنظیم شـده است با موسـسات واجد شرایط قرارداد منعقد می شود.

وی ادامه داد: وفق ماده  8-12 قرارداد مـذکور همه نیروهایی که در این مـدارس اشـتغال دارنـد( به اسـتثناي ماموران) نیروي تحت مـدیریت موسـس و مدرسه بوده و هیچگونه رابطه حقوقی با آموزش و پرورش ندارند و موسـس مکلف است وفق مفاد این بند نسـبت به عقد قرارداد فی مابین موسـسه آموزشـی طرح خرید خدمات آموزشـی و نیروي متقاضی اقدام نماید .

واقعی بیان داشت: همچنین وفق تبصره بند (2) ماده (41) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 04/12/1393 مجلس شـوراي اسـلامی و دسـتور رئیس جمهور محـترم در جلسه مورخ: 01/06/1396 هیـات وزیران با موضوع مطروحه در صورت به کارگیري نیرو توسط آموزش و پرورش اولویت با معلمان حق التـدریس و الحاقات بعـدي آن می باشد و نیروهاي شاغل درطرح خرید خدمات آموزشی اولویت به کارگیري در این بند قانون را ندارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: لـذا با توجه به مسـتندات ذکرشده؛ آموزش و پرورش در جایگاه نظارت بر اجراي مفاد قرارداد و انجام تعهدات موسسـه آموزشی غیر دولتی می باشد.( تعهدات موسسه آموزشی غیر دولتی طرف قرارداد در ماده (8)  8-1 الی 8-14 نامه وزارتی شماره 131588 تاریخ: 22/09/1396 درج شده است.)

واقعی عنوان کرد: بی تردیـد تلاش و جـدیت همکاران شاغل در این طرح که با هـدف تحقق عـدالت اجتماعی، آزادسازي منابع دولتی و کاهش تصـدي گري دولت در کنار توسـعه جمعیت دانش آموزي مـدارس غیر دولتی می باشـد توانسـته رضایت مندي مدیران، مسئولین و مجریان این طرح را تامین کند.

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/